Uvjeti korištenja

Tvrtka Uredski sistemi d.o.o. izdavač je internet stranice uredskisistemi.hr (u daljnjem tekstu “mi” ili “Uredski sistemi”). Svoju upoznatost i suglasnost s ovdje iznesenim Uvjetima korištenja i pravilima izjavljujete svakim daljnjim korištenjem ovih internetskih stranica. Isto tako svakim daljnjim korištenjem pristajete na korištenje internetskih stranica sukladno tim uvjetima.

Općenito

Molimo Vas da ne posjećujete predmetne internetske stranice, tj. da se ne služite ovim internetskim stranicama ako iz nekog razloga ne prihvaćete ovdje navedene uvjete korištenja i pravila ili se s istima ne slažete. Organizacija i posredovanje pri prodaji, upravljanje sadržajem i pružanje informacijskih usluga putem interneta skup je interaktivnih usluga koje putem internet stranica na domeni uredskisistemi.hr pružaju Uredski sistemi sa sjedištem u Zagrebu. Domena uredskisistemi.hr u vlasništvu je Uredskih sistema. Pridružene tvrtke i treće strane zajedno pružaju navedene usluge. Sve internetske stranice unutar domene uredskisistemi.hr u ovim Uvjetima korištenja ulaze u pojam i odnose se na pojam „internetske stranice“. Uvjeti korištenja odnose se na korištenje internetskih stranica uredskisistemi.hr od strane korisnika.

Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05 i NN 41/08).

Kupac

Kupac je svaka pravna i fizička osoba čije se sjedište/prebivalište nalazi na području Republike Hrvatske te koja izvrši narudžbu i plaćanje prema tvrtki Uredski sistemi d.o.o.
Sukladno članku 43. Zakona o zaštiti potrošača, ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, odnosno djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

Potrošač

Potrošač je u smislu Zakona o zaštiti potrošača svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u svrhe koje nisu namijenjene njegovoj poslovnoj djelatnosti niti obavljanju djelatnosti slobodnog zanimanja.

Prodavatelj

Prodavatelj je Uredski sistemi d.o.o., Druge Poljanice 2, 10040 Zagreb

Skladište i veleprodaja: Trebovečka 5, Oborovo,  10372 Rugvica

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Povrat / Reklamacije

Kupac je dužan prilikom preuzimanja kupljenih proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati direktno pri kupovini u poslovnici ili dostavljaču koji je istu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. U tom slučaju potrebno je obavjestiti djelatnike  Uredskih sitema kako bi se u što kraćem roku organizirala nova isporuka. Ukoliko sadržaj pošiljke ne odgovara narudžbi, izuzev kada ste obaviješteni da se uslijed nedostatka proizvoda na skladištu ili otkazivanja transakcije isti ne može isporučiti uz ostale proizvode iz narudžbe, vratite nam pošiljku, a mi ćemo Vam ispravni proizvod poslati na naš trošak. Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu (kupovina putem telefona, kataloška prodaja) može raskinuti ugovor ne navodeći razlog za to (Članak 72. ZZP), u roku četrnaest (14) dana od primitka robe. Kupac e-mailom ili telefonom mora obavijestiti Prodavatelja o otkazivanju narudžbe. U slučaju da koristi svoje pravo, kupac snosi trošak vraćanja robe i mora je vratiti u roku od 14 dana (Članak 77. ZZP). Kupac isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77.ZZP) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.
Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava u cijelosti već će se izvršiti procjena umanjenja vrijednosti proizvoda.

Jednostrani raskid ugovora

Ugovor se jednostrano može raskinuti u roku 14 dana koristeći obrazac za jednostrani raskid ugovora koji možete preuzeti u PDF formatu te ga možete ispuniti i poslati na naš broj fax-a 01 2923 475 ili putem elektroničke pošte na e-mail: info@uredskisistemi.hr.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora (PDF).

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41./2014.), možete poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte kao i u poslovnim prostorijama /trgovinama u kojima se nalazite. Ukoliko se prigovor podnosi u poslovnim prostorijama/trgovinama, trgovac je dužan odmah pisanim putem ovjeriti njegov primitak .

Povrat uplaćenog iznosa
Ako jednostrano raskinete ugovor, ukoliko su u navedenom roku novćana sredstva uplaćena na račun Uredski Sistemi d.o.o. vrši se povrat novćanih sredstava najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je zaprimljena odluka o jednostranom raskidu ugovora. Povrat novćanih sredstava bit će izvršen na način na koji je izvršena uplata. U slučaju da se pristane na drugi način povrata iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

ukoliko je roba isporučena kupcu, povrat novca može se izvršiti tek nakon što roba bude vraćena ili nakon dostave dokaza o povratu robe u stanju u kojem je kupac i preuzeo.

Povrat robe
Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu osobi koja je ovlaštena za primanje robe.

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

Odgovornost za materijalne nedostatke

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.

Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.
Ne odgovara se za neznatan materijalni nedostatak. (ZOO, Članak 400.)

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.
Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.

Ova se odredba ne primjenjuje se na ugovore koje fizička osoba kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s fizičkom ili pravnom osobom koja kao prodavatelj djeluje u okviru svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti (potrošački ugovor).
Ali prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostatke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike. (ZOO, Članak 402.)